ทางบริษัทรับผลิตรองเท้าออเดอร์พิเศษในกรณีต่อไปนี้

 • สีพิเศษ: หากรุ่นที่ท่านต้องการไม่มีสีที่ท่านต้องการ ท่านสามารถสั่งทำเป็นกรณีพิเศษได้ โดยเลือกจากสีที่ทางแบรนด์มีให้ (ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีหนัง หรือเปลี่ยนสีผ้าบุพื้นรองเท้า) การสั่งทำรองเท้าออเดอร์พิเศษในลักษณะนี้ สามารถสั่งทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
 • วัสดุบุพื้น: ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนวัสดุบุพื้นที่แตกต่างจากวัสดุบุพื้นมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในหน้าสินค้าแต่ละรุ่น การเปลี่ยนวัสดุบุพื้นจะถือเป็นออเดอร์พิเศษ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
 • ไซส์พิเศษ: ทางเรารับออเดอร์ไซส์พิเศษหลายกรณี
  • เท้าเล็ก ต้องปรับไซส์ลง เช่น ความยาวพื้นรองเท้าไซส์ 37 แต่หลังเท้าผอม ใส่แล้วหลวม ต้องปรับฟิตติ้งเป็นไซส์ 35 เป็นต้น
  • เท้าอวบ ต้องปรับไซส์ขึ้น เช่น ความยาวพื้นรองเท้าไซส์ 37 แต่เท้าอวบ ใส่แล้วคับ ต้องปรับฟิตติ้งเป็นไซส์ 39 เป็นต้น
  • เท้าสองข้างฟิตติ้งไม่เท่ากัน เช่น ความยาวพื้นรองเท้าไซส์ 37 แต่ข้างซ้ายอวบกว่าข้างว่า ต้องสั่งฟิตติ้ง ข้างซ้ายไซส์ 38 และ ข้างขวาไซส์ 37 เป็นต้น
  • ขาสองข้างยาวไม่เท่ากัน เช่น ต้องสั่งข้างหนึ่งพื้นหนา อีกข้างพื้นหนาระดับกลาง ในกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม หรือไม่ได้รับส่วนลดจากราคาพิเศษที่ขายอยู่

** หมายเหตุ: รองเท้าสั่งทำพิเศษ จะไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือ แก้ไขได้ในทุกกรณี **