การรับประกันสินค้า

สินค้าประเภทรองเท้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Klas & Sylph ที่ถูกซื้อไปในราคาหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 1,500.00 บาทขึ้นไป จะอยู่ภายใต้การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ระยะเวลาของการรับประกัน:

บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไป หรือ จนกว่าสินค้าจะมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน (ตัวอย่างเช่น พื้นยางสึกจนดอกยางจางหายหมด/เกือบหมด, อัพเปอร์รองเท้าเก่า/สกปรกมาก) แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะเกิดขึ้นก่อน

ขอบเขตการรับประกัน:

การรับประกันสินค้าครอบคลุมถึงการชำรุดที่เกิดจากวัสดุและการผลิต ในกรณีดังต่อไปนี้

  • พื้นยางหลุดร่อน
  • ผ้าบุรองพื้นรองเท้า (sock lining) ปูดเป็นฟองอากาศ
  • หัวเข็มขัดที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าหัก

โดยที่บริษัทฯ จะซ่อมสินค้าดังกล่าวให้ผู้ซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือหากไม่สามารถซ่อมได้ ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าคู่ใหม่ให้โดยพิจารณาเป็นกรณีไป

ขั้นตอนการเคลมประกันนี้ ผู้ซื้อต้องส่งสินค้าให้บริษัทโดยผ่านทางไปรษณีย์ หรือทางร้านสาขาก่อน เพื่อให้บริษัทตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น ผู้ซื้อจะไม่สามารถเปลี่ยนคู่ใหม่ผ่านทางหน้าร้านสาขาได้ทันที

หากสินค้าผ่านเกณฑ์การรับประกัน ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าที่ซ่อมแล้ว หรือคู่ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้) คืนให้กับผู้ซื้อ โดยที่บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด

กรณีที่สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน:

  • กรณีสินค้าที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือ ไม่ได้นำมาเป็นหลักฐานประกอบการส่งซ่อม/เคลมสินค้า
  • กรณีสินค้าเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ เช่น สายหนังยืด
  • สินค้ามีรอยตัด รอยขีดข่วน รอยถลอก อันเกิดจากการใช้งานไม่เหมาะสม หรือ การใช้งานผิดประเภท เช่น พื้นรองเท้าหรือหนังถลอกจากการเตะหรือขูดกับวัสดุผิวขรุขระ หนูกัด สุนัขแทะ
  • สินค้ามีการดัดแปลงแก้ไข หรือ ทำความสะอาดผิดวิธี เช่น การใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
  • สินค้าชำรุดเสียหายจากสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งมิได้เกิดจากความผิดพลาดทางการผลิตของผู้ผลิต
  • สินค้าที่ผู้ซื้อต้องการให้บริษัทแก้ไขเป็นการพิเศษ เช่น ตัดสายหนังให้สั้นลง

หากพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า 90 วัน ไปแล้ว หรือ เป็นสินค้าที่ถูกซื้อไปในราคาหลังหักส่วนลดมูลค่าต่ำกว่า 1,500.- บาท ผู้ซื้อสามารถขอใช้บริการซ่อมสินค้าได้เช่นกัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ขายจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้ผู้ซื้อรับทราบ และ ให้ผู้ซื้อทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มทำการซ่อมทุกครั้ง ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าไปรษณีย์หรือค่าส่งทั้งหมด

หากสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถซ่อมได้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

การส่งซ่อมสินค้า

หากต้องการส่งซ่อม/เปลี่ยนสินค้าที่สาขา กรุณาแจ้ง Call Center 1 วันล่วงหน้า และนำใบเสร็จรับเงินมาด้วยทุกครั้ง

หากต้องการส่งซ่อมทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้ง Call Center ล่วงหน้า ทีมงานจะแจ้งที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าซ่อมให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับสินค้าส่งซ่อมที่มีการสวมใส่แล้ว กรุณาทำความสะอาดสินค้าเบื้องต้นก่อนส่งซ่อม หากสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถซ่อมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับซ่อม

การส่งซ่อมสินค้าที่พ้นระยะประกันไปแล้วทางไปรษณีย์ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งทั้งหมด ทั้งค่าไปรษณีย์ในส่งของกลับมาให้บริษัทซ่อม และค่าไปรษณีย์สำหรับบริษัทส่งสินค้าที่ซ่อมแล้วคืนให้ผู้ซื้

การส่งซ่อมและรับสินค้าซ่อมที่พ้นระยะประกันไปแล้วที่ร้านสาขา จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใด ๆ