การรับประกันสินค้า2019-03-09T13:25:47+07:00

การรับประกันสินค้า

สินค้าประเภทรองเท้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Klas & Sylph ที่ถูกซื้อไปในราคาหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 1,500.00 บาทขึ้นไป จะอยู่ภายใต้การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ระยะเวลาของการรับประกัน:

บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไป หรือ จนกว่าสินค้าจะมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน (ตัวอย่างเช่น พื้นยางสึกจนดอกยางจางหายหมด หรือ เกือบหมด) แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะเกิดขึ้นก่อน

ขอบเขตการรับประกัน:

การรับประกันสินค้าครอบคลุมถึงการชำรุดที่เกิดจากวัสดุและการผลิต ในกรณีดังต่อไปนี้

  • พื้นยางหลุดร่อน
  • ผ้าบุรองพื้นรองเท้า (sock lining) ปูดเป็นฟองอากาศ
  • หัวเข็มขัดที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าหัก

โดยที่บริษัทฯ จะซ่อมสินค้าดังกล่าวให้ผู้ซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือหากไม่สามารถซ่อมได้ ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าคู่ใหม่ให้โดยพิจารณาเป็นกรณีไป

กรณีที่สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน:

  • กรณีสินค้าที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือ ไม่ได้นำมาเป็นหลักฐานประกอบการส่งซ่อม/เคลมสินค้า
  • กรณีสินค้าเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ
  • สินค้ามีรอยตัด รอยขีดข่วน รอยถลอก อันเกิดจากการใช้งานไม่เหมาะสม หรือ การใช้งานผิดประเภท
  • สินค้ามีการดัดแปลงแก้ไข หรือ ทำความสะอาดผิดวิธี เช่น การใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
  • สินค้าชำรุดเสียหายจากสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งมิได้เกิดจากความผิดพลาดทางการผลิตของผู้ผลิต

หากพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า 180 วัน ไปแล้ว หรือ เป็นสินค้าที่ถูกซื้อไปในราคาหลังหักส่วนลดมูลค่าต่ำกว่า 1,500.- บาท ผู้ซื้อสามารถขอใช้บริการซ่อมสินค้าได้เช่นกัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ขายจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้ผู้ซื้อรับทราบ และ ให้ผู้ซื้อทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มทำการซ่อมทุกครั้ง

การส่งซ่อมสินค้า

หากต้องการส่งซ่อม/เปลี่ยนสินค้าที่สาขา กรุณาแจ้ง Call Center 1 วันล่วงหน้า และนำใบเสร็จรับเงินมาด้วยทุกครั้ง

หากต้องการส่งซ่อมทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้ง Call Center ล่วงหน้า ทีมงานจะแจ้งที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าซ่อมให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับสินค้าส่งซ่อมที่มีการสวมใส่แล้ว กรุณาทำความสะอาดสินค้าเบื้องต้นก่อนส่งซ่อม หากสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถซ่อมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับซ่อม