ข้อตกลงพันธมิตร

ข้อตกลงพันธมิตรนี้ (“ข้อตกลงพันธมิตร”) เป็นข้อตกลงที่มีผลพันธะผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ ซึ่งเป็นผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร (“พันธมิตร”) และ บริษัท คลาส แอนด์ ซิลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกรวมกันว่า “Klas & Sylph”) เพื่อความเข้าใจร่วมกันในข้อตกลงและข้อสัญญาระหว่างกัน Klas & Sylph และ พันธมิตร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”)  คู่สัญญาจึงตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วรรค 1 คำจำกัดความและการตีความ

1.1 “สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Klas & Sylph ที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th และ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Klas & Sylph

1.2 “Affiliate Dashboard” หมายถึง แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Klas & Sylph เป็นผู้จัดทำ และอนุญาตให้พันธมิตรใช้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พันธมิตรสามารถดูข้อมูลทางสถิติและการเงิน และใช้เครื่องมือสร้างลิงค์พันธมิตรได้ที่ Affiliate Dashboard นี้

1.3 “พันธมิตร” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงพันธมิตรฉบับนี้ พันธมิตรมีสิทธิที่จะโฆษณาสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของพันธมิตรเอง เช่น เว็บไซต์ที่พันธมิตรเป็นเจ้าของ พื้นที่สำหรับโพสต์ข้อมูลบน social media (เช่น Facebook, Instagram, Twitter, ฯลฯ) ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของพันธมิตรเอง โดยที่พันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทน เมื่อมีลูกค้าเข้ามาทำการสั่งซื้อสินค้าโดยเสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ผ่านลิงค์ของพันธมิตรภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้

1.4 “ค่าคอมมิชชั่น” หมายถึง ค่านายหน้าที่พันธมิตรจะได้รับจากการช่วยโฆษณาหรือการสนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่ช่วยนำลูกค้าเข้ามาสู่เว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ผ่านทางลิงค์ของพันธมิตร และทำการสั่งซื้อสินค้าโดยเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้

1.5 “ลิงค์ของพันธมิตร” หมายถึง ลิงค์ที่เชื่อมโยงหน้าสินค้าบน https://klas-sylph.co.th ในรูปแบบของ URL ที่แน่นอน และมีการระบุเลขประจำตัว (“ID”) ของพันธมิตรอยู่ด้วย

1.6 “การสั่งซื้อสินค้าโดยเสร็จสมบูรณ์” หรือ “การสั่งซื้อสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์” หมายถึง การที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางและชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมิได้มีการขอยกเลิกการสั่งซื้อ และ/หรือ ยื่นเรื่องขอให้ทาง Klas & Sylph ทำการคืนเงินให้ ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากที่สินค้าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.7 “คลิก” หมายถึง การที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตคลิกลิงค์ของพันธมิตรเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ซึ่งอาจจะมีการทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ต่อจากนั้นหรือไม่ก็ได้

1.8 “คอนเทนต์” (content) หมายถึง เนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ที่ทาง Klas & Sylph เป็นผู้จัดหาให้พันธมิตรเพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้าและสนับสนุนการขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาพสินค้า ภาพกราฟฟิค และ ข้อความ

1.9 “Search Engine” หมายถึง เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ เช่น Google, Yahoo, Bing, ฯลฯ

1.10 “คำที่มีกรรมสิทธิ์” (Proprietary Terms) หมายถึง คำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ที่เป็นหรือเข้าข่ายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Klas & Sylph เช่น คำว่า “Klas & Sylph”, “คลาส แอนด์ ซิลฟ์” และคำอื่น ๆ ที่คล้ายกัน หรือเป็นการผันคำหรือสะกดผิดให้มีลักษณะคล้ายกับคำที่มีกรรมสิทธ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่จงใจหรือไม่ก็ตาม

วรรค 2 การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและการก่อให้เกิดสัญญา

ข้อตกลงพันธมิตร ระหว่าง Klas & Sylph และพันธมิตรฉบับนี้ จะเริ่มต้นขึ้นและมีผลเป็นพันธะผูกพันเมื่อ

 1. ผู้สมัครได้กดปุ่ม ‘ตกลง’ เพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร
 2. ทาง Klas & Sylph ได้อนุมัติให้ผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร
 3. ผู้สมัครได้ทำการส่งเอกสารประกอบการสมัครที่เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ เขียนกำกับบนสำเนาเอกสารทุกฉบับว่า “ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงพันธมิตรนี้โดยละเอียด และยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างไม่มีเงื่อนไข” มายังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ใน หน้านี้

Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการเป็นพันธมิตรเป็นรายบุคคล/นิติบุคคล เป็นกรณี ๆ ไป หากผู้สมัครไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นพันธมิตรจาก Klas & Sylph ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรใหม่ได้ทุกเวลา ในทางกลับกัน หาก Klas & Sylph ตรวจพบว่า ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเป็นพันธมิตรแล้วมีการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ (โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อผูกมัดตามวรรค 4) Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะการเป็นพันธมิตรของพันธมิตรรายนั้น ๆ โดยทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเป็นพันธมิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าถึงและใช้บริการ Affiliate Dashboard ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th โดยไม่มีค่าใช้บริการ พันธมิตรสามารถใช้ Affiliate Dashboard นี้ในการดูข้อมูลทางสถิติและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดออนไลน์และค่าคอมมิชชั่นปัจจุบันของพันธมิตร และใช้ เครื่องมือสร้างลิงค์พันธมิตรได้ที่นี่

ผู้ที่เป็นพันธมิตรของ Klas & Sylph จะต้องคอยหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพันธมิตร เช่น ที่อยู่อีเมล์ (email address) ที่ใช้เปิดบัญชีพันธมิตร ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และรายละเอียดสำคัญอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อพันธมิตร ให้เป็นรายละเอียดปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากทาง Klas & Sylph มีการส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่อีเมล์ของพันธมิตรเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการเป็นพันธมิตร แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือ แจ้งสถานการณ์ชำระค่าคอมมิชชั่น จะถือว่าพันธมิตรได้รับอีเมล์จากทาง Klas & Sylph เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วรรค 3 ขอบเขตหน้าที่ของพันธมิตร

พันธมิตรมีหน้าที่ในการช่วยโฆษณา และ/หรือ ให้การสนับสนุนทางการขายทางออนไลน์อื่น ๆ อันจะหรืออาจจะนำพาลูกค้าเข้ามาสู่เว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ผ่านทางลิงค์ของพันธมิตร และทำการสั่งซื้อสินค้าโดยเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้

วรรค 4 ข้อผูกมัด

พันธมิตรจะต้องปฏิบัติตาม “กฎเกณฑ์ข้อบังคับและหลักปฏิบัติของพันธมิตร” ที่ทาง Klas & Sylph ได้ระบุไว้ใน หน้านี้ และเงื่อนไขข้อตกลงอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงพันธมิตรและข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะความเป็นพันธมิตรของพันธมิตรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากทาง Klas & Sylph ตรวจพบว่าพันธมิตรมีการละเมิดข้อผูกมัด ข้อตกลง และ/หรือ ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

วรรค 5 การดำเนินการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า จะดำเนินการโดย Klas & Sylph เท่านั้น และสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งตามที่ลูกค้าระบุในรายการสั่งซื้อนั้น ๆ เท่านั้น

วรรค 6 การได้รับค่าคอมมิชชั่น และการหมดอายุของลิงค์พันธมิตร

พันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการสั่งซื้อของลูกค้าที่มีองค์ประกอบต่อไปนี้ครบถ้วน

6.1 ลูกค้าได้เข้ามายังเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ผ่านลิงค์ของพันธมิตร

6.2 ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ภายในเวลา 30 วัน (แต่หากลูกค้ายังไม่ได้ทำการสั่งซื้อ แต่ได้เข้ามายังเว็บไซต์ผ่านลิงค์ของพันธมิตรอีกครั้งภายในเวลา 30 วัน ลิงค์ของพันธมิตรจะถูกต่ออายุออกไปอีก 30 วัน)

6.3 ลูกค้าได้เข้ามายังเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ผ่านลิงค์ของพันธมิตรเป็นลิงค์สุดท้าย ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ (หากลูกค้ามีการเข้าสู่เว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ผ่านลิงค์ของพันธมิตรรายอื่น และทำการสั่งซื้อจากการเข้าสู่เว็บไซต์ในครั้งนั้น ค่าคอมมิชชั่นจะถูกนำจ่ายให้พันธมิตรรายนั้นแทน)

6.4 การสั่งซื้อของลูกค้าเป็นการสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ (ตามวรรค 1.6)

6.5 ลิงค์ของพันธมิตรจะหมดอายุลงทันทีที่ลูกค้าได้ทำการส่งคำสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th

อย่างไรก็ตาม Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พันธมิตร ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th หลังจากระยะเวลา 30 วัน (ตามรายละเอียดในข้อ 6.1 และ 6.2) ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
 • พันธมิตรไม่ได้ใช้ลิงค์ของพันธมิตรที่ถูกต้องในการทำการตลาดของพันธมิตร (เช่น พิมพ์ URL ตกหล่น ทำให้ลิงค์พันธมิตรนั้นใช้การไม่ได้)
 • การสั่งซื้อผ่านลิงค์พันธมิตรนั้น ๆ เป็นการสั่งซื้อที่ละเมิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง “กฎเกณฑ์ข้อบังคับและหลักปฏิบัติของพันธมิตร” ด้วย
 • การสั่งซื้อผ่านลิงค์พันธมิตรนั้น ๆ เป็นการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นหลังจากที่สถานะการเป็นพันธมิตรของตัวพันธมิตรได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
 • การสั่งซื้อผ่านลิงค์พันธมิตรนั้น ๆ เป็นการสั่งซื้อที่ไม่เสร็จสมบูรณ์

วรรค 7 ค่าคอมมิชชั่น

พันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการสั่งซื้อของลูกค้าตามรายละเอียดในวรรค 6 ในอัตรา 15% ของมูลค่าสุทธิในตะกร้าสินค้า (นั่นคือ เป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดปกติ ส่วนลดคูปอง ส่วนลดจากการใช้คะแนนสะสมในการแลก และ/หรือ ส่วนลดอื่น ๆ แล้ว) และเป็นมูลค่าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค่าจัดส่ง (ถ้ามี) และส่วนลดสำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารอัตรา 2% จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการคิดค่าคอมมิชชั่นข้างต้น


ตัวอย่างที่ 1

สมมุติว่า ลูกค้าได้เข้าสู่เว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ผ่านลิงค์ของพันธมิตร และได้ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th เป็นจำนวน 2 รายการ คิดเป็นมูลค่าตะกร้าสินค้า 4,000.- บาท (เป็นมูลค่าที่รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สมมุติว่าลูกค้าได้มีการใช้คูปองส่วนลดมูลค่า 200 บาท (เป็นมูลค่าส่วนลดที่รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งนี้ด้วย และเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 2% ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรจะถูกคำนวณดังนี้

ค่าคอมมิชชั่น

= [(มูลค่าตะกร้าสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม – มูลค่าคูปองส่วนลด) x 15%]

= {[(4000 – 200) ÷ (1 + 7%)] x 15%}

= [(3800 ÷ 1.07) x 15%]

= 532.71 บาท

จะเห็นได้ว่าส่วนลด 2% ที่ลูกค้าได้รับจากการชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคารจะไม่ถูกนำมาใช้คำนวณค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Klas & Sylph มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทำการเก็บภาษี ณ ที่จ่ายอัตรา 3% เพื่อนำส่งกรมสรรพากร จำนวนเงินที่ทาง Klas & Sylph จะโอนให้พันธมิตรจะเท่ากับ 532.71 x 0.97 = 516.73 บาท


ตัวอย่างที่ 2

สมมุติว่า ลูกค้าได้เข้าสู่เว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ผ่านลิงค์ของพันธมิตร และได้ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th เป็นจำนวน 1 รายการ คิดเป็นมูลค่าตะกร้าสินค้า 1,000.- บาท (เป็นมูลค่าที่รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ซึ่งมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม 100 บาท (เป็นมูลค่าที่รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สมมุติว่าไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมใด ๆ ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งนี้ และลูกค้าเลือกที่จะชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 2% ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรจะถูกคำนวณดังนี้

ค่าคอมมิชชั่น

= มูลค่าตะกร้าสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม x 15%

= (1000 ÷ 1.07) x 15%

= 140.19 บาท

จะเห็นได้ว่า ค่าจัดส่งเพิ่มเติม 100 บาท จะไม่ถูกนำมาใช้คำนวณค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Klas & Sylph มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทำการเก็บภาษี ณ ที่จ่ายอัตรา 3% เพื่อนำส่งกรมสรรพากร จำนวนเงินที่ทาง Klas & Sylph จะโอนให้พันธมิตรจะเท่ากับ 140.19 x 0.97 = 135.98 บาท


วรรค 8 การจ่ายค่าคอมมิชชั่น

8.1 Klas & Sylph จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พันธมิตรเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะเป็นการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นในเดือนก่อนหน้านั้นเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่ระบุในวรรค 8.5

8.2 จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นที่ Klas & Sylph จะโอนให้พันธมิตร จะเป็นจำนวนค่าคอมมิชชั่นหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตรา 3% แล้ว

8.3 Klas & Sylph จะทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พันธมิตร ทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น โดยจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของพันธมิตรที่พันธมิตรได้แจ้งไว้ หากว่าวันที่ 10 ของเดือนตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ Klas & Sylph จะทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พันธมิตร จะเป็นวันทำการวันถัดไปที่จะถึง

8.4 Klas & Sylph จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากพันธมิตรไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีธนาคารใด ๆ ของพันธมิตร และพันธมิตรไม่ได้ทำการแจ้งให้ Klas & Sylph รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันทำการล่วงหน้าก่อนที่ถึงกำหนดการจ่ายค่าคอมมิชชั่นรอบนั้น ๆ

8.5 Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ที่มีมูลค่าก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายน้อยกว่า 800 บาท โดยจำนวนค่าคอมมิชชั่นค้างจ่ายดังกล่าว จะถูกรวมเข้ากับยอดค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรที่เกิดขึ้นในเดือนถัดไป ซึ่งจะถูกนำจ่ายให้พันธมิตรในรอบจ่ายค่าคอมมิชชั่นครั้งถัดไป (หากค่าคอมมิชชั่นสะสมก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายของพันธมิตรมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 800 บาท ณ วันสุดท้ายของเดือนที่มีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น)

8.6 หากพันธมิตรต้องการให้ Klas & Sylph ทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พันธมิตรในวันที่ 10 ของเดือน (ตามรายละเอียดในวรรค 8.3) ในขณะที่ยอดค่าคอมมิชชั่นสะสมของพันธมิตรมีมูลค่าน้อยกว่า 800 บาท (ณ วันสุดท้ายของเดือนที่มีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น) Klas & Sylph สามารถที่จะทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่พันธมิตร แต่จะมีค่าดำเนินการจำนวน 150 บาท ซึ่งจะถูกหักออกจากยอดค่าคอมมิชชั่นสะสมของพันธมิตรก่อนที่จะทำการโอนให้พันธมิตร และพันธมิตรจะต้องทำการส่งคำขอดังกล่าวมายัง Klas & Sylph ทางอีเมล์ภายในวันสุดท้ายของเดือนที่มีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโอนค่าคอมมิชชั่นให้พันธมิตรตามคำขอดังกล่าว หากยอดค่าคอมมิชชั่นสะสมก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายของพันธมิตรมีมูลค่าน้อยกว่า 150 บาท

8.7 หากลูกค้ามีการยกเลิกการสั่งซื้อ และ/หรือ ขอรับเงินคืน (ซึ่งจะทำให้เป็นการสั่งซื้อที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ ตามวรรค 1.6) ค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้องจากการยกเลิก/ขอรับเงินคืนดังกล่าว จะถูกหักออกจากจำนวนค่าคอมมิชชั่นที่จะถูกนำจ่ายให้พันธมิตรในวันที่ 10 ของเดือน (ตามรายละเอียดในวรรค 8.3) แต่หากยอดค่าคอมมิชชั่นที่จะถูกนำจ่ายมีมูลค่าน้อยกว่า 800 บาท การดำเนินการจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะเป็นไปตามรายละเอียดในวรรค 8.5

8.8 Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีพันธมิตร และ/หรือ ยกเลิกข้อตกลงพันธมิตรฉบับนี้ หากค่าคอมมิชชั่นสะสม (ตามรายละเอียดในวรรค 8.5) ของพันธมิตรก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายมีจำนวนน้อยกว่า 800 บาท หลังจากที่ผู้สมัครได้รับการอนุมัติเป็นพันธมิตรมาแล้วเป็นระยะเวลา 365 วัน ค่ารักษาบัญชีพันธมิตรดังกล่าวจะคิดเป็นมูลค่าเท่ากับมูลค่าคอมมิชชั่นสะสมของพันธมิตร แต่ไม่เกิน 800 บาท

8.9 Klas & Sylph จะทำการออกเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่พันธมิตร ซึ่งจะถูกจัดส่งไปให้พันธมิตรทางไปรษณีย์ภายหลังจากที่ Klas & Sylph ได้ทำการโอนเงินจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พันธมิตรในรอบจ่ายค่าคอมมิชชั่นนั้น ๆ แล้ว

วรรค 9 องค์กร และความเป็นอิสระของพันธมิตร

9.1 Klas & Sylph และพันธมิตร เป็นผู้ทำสัญญาที่เป็นอิสระออกจากกัน และการทำสัญญาตามข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วน การร่วมลงทุน ตัวแทน แฟรนไชส์ หรือตัวแทนการขาย พันธมิตรไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ที่จะทำการหรือยอมรับข้อเสนอใด ๆ ในฐานะตัวแทนของ Klas & Sylph

9.2 พันธมิตรจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Klas & Sylph

วรรค 10 ระยะเวลาของสัญญา การแก้ไขและการเลิกสัญญา

10.1 ข้อตกลงฉบับนี้ มีระยะเวลาจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

10.2 การแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกข้อตกลง สามารถกระทำได้ทุกเมื่อ แต่คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องการทำการยกเลิกข้อตกลงจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันจ่ายค่าคอมมิชชั่น (ตามรายละเอียดในวรรค 8.3) และการยกเลิกจะมีผลในวันถัดไปหลังจากวันจ่ายค่าคอมมิชชั่น หากการแสดงความประสงค์ขอยกเลิกข้อตกลงได้กระทำล่วงหน้าเป็นเวลาน้อยกว่า 10 วันทำการ ตามที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าวันถัดจากวันจ่ายค่าคอมมิชชั่นครั้งถัดไป (หลังจากวันจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่จะถึง) เป็นวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับใช้

10.3 ภายหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง พันธมิตรจะต้องลบข้อมูลและคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ทาง Klas & Sylph จัดหาให้โดยทันที พันธมิตรไม่มีสิทธิที่จะเก็บข้อมูลใด ๆ ไว้ทั้งสิ้น และพันธมิตรจะต้องแจ้งยืนยันการลบข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการร้องขอจากทาง Klas & Sylph

10.4 Klas & Sylph จะทำการลบบัญชีพันธมิตรและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรออกจากระบบทันทีที่ข้อตกลงและสถานะการเป็นพันธมิตรของพันธมิตรสิ้นสุดลง การลบข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก หรือกู้ข้อมูลกลับมาได้ในทุกกรณี

10.5 Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยพันธมิตรจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านทางอีเมล์ที่พันธมิตรได้ลงทะเบียนไว้ หากพันธมิตรไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พันธมิตรสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ที่จะยุติการเป็นพันธมิตรและยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะเริ่มมีผลในอีก 2 สัปดาห์หลังจากที่อีเมล์ได้ถูกส่งไปให้พันธมิตร และจะไม่มีผลย้อนหลังใด ๆ ทั้งสิ้น

10.6 ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

 • Klas & Sylph แจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกข้อตกลงแก่พันธมิตร ตามวรรค 10.1 และ 10.2 เว้นแต่ในกรณีที่พันธมิตรได้ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งการยกเลิกข้อตกลงในกรณีดังกล่าวจะมีผลโดยทันที โดยที่ Klas & Sylph ไม่ต้องแจ้งให้พันธมิตรรับรู้ล่วงหน้า
 • พันธมิตรแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกข้อตกลงแก่ Klas & Sylph ตามวรรค 10.1 และ 10.2
 • ข้อตกลงได้สิ้นสุดลงตามที่กฎหมายกำหนด
 • พันธมิตรไม่มีการทำกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ ที่นำผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเข้ามายังเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ผ่านทางลิงค์ของพันธมิตร หรือ ไม่มีการสั่งซื้อใด ๆ เกิดขึ้นตามรายละเอียดในวรรค 6 เป็นเวลา 180 วันติดต่อกัน

10.7 Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้จ่ายเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นที่จะทำการจ่ายให้พันธมิตร โดยอาจจะมีการปรับปรุงยอดค่าคอมมิชชั่นดังกล่าว หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อ และ/หรือ การขอรับเงินคืนจากลูกค้า ตามวรรค 8.7

วรรค 11 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับใด ๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ข้อมูลที่เป็นความลับรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • กลยุทธ์การตลาด แผนงาน ข้อมูลทางการเงิน หรือโครงการ วิธีการปฏิบัติงาน การประมาณยอดขาย และแผนธุรกิจทั้งของอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต หรือกิจกรรมทางธุรกิจในอนาคตของคู่สัญญา
 • ผลการดำเนินงานทั้งของอดีต หรือปัจจุบัน รวมถึงคำสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อ
 • อัตราค่าคอมมิชชั่น
 • รายชื่อลูกค้า
 • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

วรรค 12 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Klas & Sylph

12.1 ข้อมูล รายละเอียด เครื่องหมายการค้า และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th ซึ่งรวมถึงซอฟท์แวร์และฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมพันธมิตร และคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ Klas & Sylph จัดหาให้พันธมิตร บนเว็บไซต์นี้หรือช่องทางอื่น ๆ มีไว้ “ในสภาพที่เป็นอยู่” และปราศจากการรับประกันใด ๆ เว้นแต่เป็นการรับผิดชอบภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

12.2 Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เนื้อหา ข้อมูล และ/หรือ คอนเทนต์บางส่วนมีความไม่เที่ยงตรง หรือมีการสะกดตัวอักษรที่ผิด อันเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

12.3 Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อตกลงนี้ หรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น ข้อความหรือข้อมูลซึ่งแสดงหรือแจกจ่ายจากบนเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่านอาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึกหรือข้อมูลตามนี้ได้ แต่นั่นจะเป็นการกระทำด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เราขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาด ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ เอกสารและผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การให้บริการ หรือราคาบนเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้พันธมิตรรับทราบล่วงหน้า

12.4 Klas & Sylph ไม่รับรองว่าเว็บไซต์และฟังก์ชันต่าง ๆ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมพันธมิตรหรือไม่ก็ตาม จะทำงานได้เป็นปกติสมบูรณ์ตลอดเวลา และปราศจากข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงความบกพร่องอันเกิดจากระบบไฟ ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ ระบบอื่น ๆ ที่ล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และจากการโจมตีทางไซเบอร์ของแฮกเกอร์ Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากปัญหาความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียโอกาสทางการขาย หรือความล่าช้าในการโอนเงินค่าคอมมิชชั่นให้แก่พันธมิตร

12.5 หาก Klas & Sylph มีการแสดงรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อพันธมิตร ความรับผิดชอบดังกล่าว จะมีมูลค่าไม่เกินค่าคอมมิชชั่นค้างจ่ายตามที่พันธมิตรควรจะได้รับเท่านั้น

วรรค 13 กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

13.1 ข้อตกลงฉบับนี้จะใช้กฎหมายไทยในการตีความ

13.2 ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ การผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง จะต้องมีการหาข้อยุติอย่างเป็นมิตรด้วยการเจรจาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในระยะเวลาสูงสุดสามสิบวัน (30 วัน) หรือนานกว่านั้น ตามแต่ที่คู่สัญญาจะตกลงกัน หากคู่สัญญายังหาข้อยุติกรณีพิพาทร่วมกันในระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ คู่สัญญาตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยตามวรรค 13.3 เป็นลำดับต่อไป

13.3 สืบเนื่องจากวรรค 13.2 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการนำกรณีพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งเตือนคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะยื่นเรื่องข้อพิพาทที่ยังหาข้อยุติมิได้ โดยการเจรจาต่อรองผ่านอนุญาโตตุลาการของอนุญาโตตุลาการแห่งหอการค้าไทย ตามข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการ สถานที่ในการตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะกระทำที่กรุงเทพมหานคร จำนวนของอนุญาโตตุลาการจะมี 1 คนหรือมากกว่า ตามแต่ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะต้องใช้ภาษาไทย คู่ความฝ่ายที่แพ้กรณีพิพาทจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) การตัดสินใด ๆ ของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

13.4 หากมีข้อพิพาท พันธมิตรตกลงที่จะดำเนินการหาข้อยุติกรณีพิพาทกับทาง Klas & Sylph ตามวรรค 13.2 หรือ 13.3 เพียงสองฝ่ายเท่านั้น

วรรค 14 บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

14.1 หากพันธมิตรมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือตามที่ระบุในนโยบายอื่น ๆ ตามที่ระบุบนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th นี้ และทางอ Klas & Sylph ยังมิได้ดำเนินการยกเลิกข้อตกลง หรือดำเนินการเอาผิดใด ๆ กับพันธมิตรนั้น ไม่ได้หมายความว่า Klas & Sylph ได้ทำการอนุโลมไม่เอาโทษกับการละเมิดฝ่าฝืนของพันธมิตรดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่ Klas & Sylph มีสิทธิที่จะดำเนินการเอาผิดกับพันธมิตรสำหรับการละเมิดฝ่าฝืนในภายหลังได้

14.2 หากการสมัครเป็นพันธมิตรของผู้สมัครเป็นการสมัครในนามของนิติบุคคล บุคคลที่กระทำการสมัครเป็นพันธมิตรในนามของนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าวโดยถูกกฎหมาย และได้รับการเห็นชอบจากคณะผู้บริหารของนิติบุคคลดังกล่าวให้กระทำการแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากทาง Klas & Sylph ตรวจสอบพบว่า การสมัครในนามของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นการกระทำในเชิงแอบอ้างหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ข้อตกลงฉบับนี้จะถูกยกเลิกโดยทันที และทาง Klas & Sylph จะนำเรื่อง ข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจนถึงที่สุด